Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-11-2020 16:12

Thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 1893/QĐ-BTP ngày 10/9/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.  Ngày 10/11/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Giao Sở Tư pháp Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập huấn, tuyên truyền Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hướng dẫn, giải đáp kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thi hành Kế hoạch phù hợp với điều kiện, thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Công chứng viên tỉnh...Căn cứ điều kiện, thực tế của cơ quan, tổ chức chủ động thực hiện quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý, những người làm công tác thanh tra tư pháp và các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân người làm nghề và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2020./.

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

 

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1911

Tổng truy cập: 42983