Truy cập nội dung luôn

Công văn số 469/VPUB-KSTTHC Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

15-11-2020 20:31

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt, đúng quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử như sau:

1. Nội dung báo cáo: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường thị trấn thực hiện báo cáo theo nội dung yêu cầu báo cáo được quy định tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, chi tiết theo mẫu đề cương báo cáo quy định tại Mục A, , Phụ lục II của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

Ngoài nội dung báo cáo nêu trên, đối với việc báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2119/UBND-KSTT của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 05/6/2019 về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tần suất thực hiện hiện báo cáo: Theo Quý I, Quý II, Quý III và hằng năm.

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

- Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

4. Thời hạn và trách nhiệm gửi báo cáo

b) UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gửi báo cáo UBND cấp huyện chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo;

- UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tổng hợp, duyệt, gửi báo cáo UBND cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 19 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

5. Biểu mẫu báo cáo

- UBND cấp xã báo cáo nội dung theo các biểu mẫu số II.05a/VPCP-KSTT, II.06a/VPCP-KSTT quy định tại Mục B, Phụ lục II của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh báo cáo nội dung theo các biểu mẫu số II.05a/VPCP-KSTT, II.06a/VPCP-KSTT, mục II biểu II.07b/VPCP-KSTT quy định tại Mục B, Phụ lục II của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

c) Văn phòng UBND cấp huyện giúp UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và báo cáo của UBND cấp xã trên địa bàn huyện và báo cáo nội dung theo các biểu mẫu số II.05a/VPCP-KSTT, II.06b/VPCP-KSTT, mục II biểu II.07b/VPCP-KSTT quy định tại Mục B, Phụ lục II của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

- Sở Tư pháp ngoài báo báo theo nội dung tại mục b nêu trên, báo cáo thêm nội dung theo biểu mẫu số II.01b/VPCP-KSTT và biểu mẫu số II.02c/VPCP-KSTT quy định tại Mục B, Phụ lục II của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

- Sở Thông tin và Truyền thông ngoài báo báo theo nội dung tại mục b nêu trên, báo cáo thêm nội dung theo biểu mẫu số II.08/VPCP-KSTT quy định tại Mục B, Phụ lục II của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

6. Thời điểm triển khai thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP bắt đầu từ ngày 15/12/2020 (là thời điểm thực hiện báo cáo năm 2020).

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1795

Tổng truy cập: 43022