Truy cập nội dung luôn

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Hà Thường
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND                  
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988.621.113

 

Họ và tên: Đỗ Thị Đông
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978.409.210

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Hà Thường
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND                  
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988.621.113

 

Họ và tên: Nguyễn Huy Long
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND, CT công đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0962524676

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

             CHỦ TỊCH                 Họ và tên: Lê Văn Bẩy
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979.888.275
Họ và tên: Đặng Việt Dũng
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0915.259.802

 

                                                    Họ và tên: Lê Đức Lam
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, PCT UBND
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.911.233

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN

1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

                                 Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Công chức Văn phòng -Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoi di động: 0975.096.809

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: Trần Thị Hiền
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Công chức tài chính-kế toán       
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp                            
Điện thoại di động: 0987.331.341

 

Họ và tên: Lê Thị Lân
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Công chức Tài chính -kế toán 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0977.569.803

 

3. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

Họ và tên: Bùi Văn Ngư
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội                       
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975.641.758

 

Họ và tên: Trần Thị Hòa
Năm sinh: 1992
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: …
Điện thoại di động: 0349.916.710

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

                               Họ và tên: Lê Trọng Giáp
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: …
Điện thoại di động: 0984.434.451

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Lương Thị Huyền Trang
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Dại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976904912

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

                                  
Họ và tên: Trần Tuấn Vị
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0337.399.321

 

7. CÔNG AN XÃ

  Họ và tên: Hoàng Quế
Năm sinh: 1984
Cấp bậc: 1//
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0977.456.222
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Năm sinh: 1988
Cấp bậc: 4/
Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0967.647.789

 

Họ và tên: Nguyễn Quang Huỳnh
Năm sinh: 1983
Cấp bậc: 4/
Chức vụ: CB Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978.947.655
  Họ và tên: Nguyễn Chí Mạnh
Năm sinh: 1995
Cấp bậc: 2/
Chức vụ: CB công an xã.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Điện thoại di động: 0868.279.596

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

                                                            Họ và tên: Hoàng Văn Liễu
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ,Trưởng Khối Dân vận
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.520.828
  Họ và tên: Nguyễn Hà Tùng
Năm sinh: 1990
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UB.MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.497.085

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Lê Văn Kiên
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, BT ĐTN
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0976.196.633

 

 

Họ và tên: Quan Thị Bình
Năm sinh: 1999
Chức vụ: Phó Bí thư
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng                                    
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0395538202

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Đỗ Thị Quý
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN   
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.808.932
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

4.HỘI NÔNG DÂN

 

 

Họ và tên: Đào Văn Hưng
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0977.020.640

 

 

Họ và tên: Lê Xuân Thọ
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Chủ tịch hội ND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
Điện thoại DĐ: 0989.780.669

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Họ và tên: Lê Xuân Thọ
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Chủ tịch hội ND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp                                
Điện thoại DĐ: 0989.780.669

 

 

Họ và tên: Tạ Khắc Vì
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0987.631.883

 

 

VI. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Họ và tên: Đồng Văn Đoàn
Năm sinh: 1952
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp                             
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0359.928644
HỘI KHUYẾN HỌC Họ và tên: Trần Thị Huệ
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch Hội
HỘI CỰU TNXP Họ và tên: Ngô Xuân Bẳng
Năm sinh: 19 43. 
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động:0367475637
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Họ và tên: Nguyễn Thị Mơ
Năm sinh:1964
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0386.105.792
HỘI NẠN NHÂN DA CAM ĐIOXIN Họ và tên: Lê Xuân Tấn
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972.766.045
HỘI CÂY CẢNH VÀ LÀM VƯỜN Họ và tên: Đào Văn Hiền
Năm sinh: 1945
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

VII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                                            Họ và tên: Đặng Thị Thơ
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976.130.466
  Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học I
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Họ và tên: Dương Thị Hương
Năm sinh: 1982.
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học II
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975.992.388
  Họ và tên: Đỗ Thị Thu Bình
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913.816.950

 

VIII. TRẠM Y TẾ

                               Họ và tên: Nguyễn Thị Khôi
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Trưởng Trạm y tế xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0378.658.019

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 255990